Instalacja pompy ciepła Bydgoszcz Hartmann

pompy ciepła - Hartmann

Montaż pompy ciepła

Dotyczy pomp ciepła typu powietrze-woda. Pompę ciepła należy zainstalować zgodnie ze sztuką budowlaną i instalacyjną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja pompy ciepła to proces montażu i uruchomienia systemu grzewczego, który wykorzystuje energię cieplną pochodzącą z otoczenia (powietrza, wody lub ziemi) do ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

 Pompy ciepła są urządzeniami ekologicznymi i efektywnymi energetycznie, które pozwalają na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz obciążenia środowiska naturalnego w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną są doskonałym duetem.

Przed przystąpieniem do instalacji pompy ciepła, ważne jest zapoznanie się z rodzajami pomp i systemów grzewczych dostępnych na rynku, a także z odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi montażu i użytkowania pomp ciepła.

jak moc pompy ciepła do domu - mieszkania ?

Dobór mocy pompy ciepła

Rozpoczynamy od określenia potrzebnej mocy. Mamy do dyspozycji szereg metod. Najprostsza i najbardziej skuteczna jest oparta mocy jednostkowej w poszczególnych rodzajach budownictwa. Dostępna jest gama programów komputerowych, w tym kalkulator w bardzo popularnym portalu cieplowlasciwie.pl.

Dodatkowo możemy oceniać dotychczasowe zużycie paliw, jeżeli systemy grzewcze podlegają modernizacji. Dokładniej proces doboru podany jest w opracowaniu https://www.hartmann-int.eu/download/SUN-xxDC-DoborMocyPompyCiepla.pdf a poniżej ilustracja graficzna

Dobór mocy pompy ciepła- metoda graficzna
Analiza całej charakterystyki pompy ciepła najczęściej nie jest konieczna. Przybliżony prawidłowy dobór opiera się na dwóch parametrach: zapotrzebowaniu na moc grzewczą w budynku przy temperaturze -20oC oraz podawanej przez producentów wydajności grzewczej w punkcie A7W35 (temperatura otoczenia 7 oC, temperatura zasilania 35oC). Jeśli te wartości są w przybliżeniu równe dobór uważa się za prawidłowy.

Wybór miejsca montażu pompy ciepła ?

Miejsce montażu pompy ciepła

Bardzo ważny jest wybór miejsca montażu. Pompę ciepła typu powietrze-woda instaluje się na otwartej przestrzeni, zapewniającej dobrą wentylację. Należy dostosować się do następujących zaleceń:

 • podłoże powinno być stabilne o nośności umożliwiającej przeniesienie obciążeń związanych z ciężarem urządzenia,
 • Urządzenie zamocować na betonowym fundamencie lub za pośrednictwem metalowej ramy na wysokości min 25 cm od poziomu podłoża, co zapobiega zalaniu w wypadku intensywnych opadów oraz zmniejsza skutki zasypania śniegiem. Stosować podkładki wibroizolacyjne.
 • Należy zapewnić odprowadzenie skroplin aby nie dopuścić do ich zamarzania. Pod pompą w miarę możliwości powinna znajdować się łatwo wsiąkliwa warstwa żwiru. W razie potrzeby wykonać rowki i rury odprowadzające skropliny. Przy odpływach skroplin stosować przewody grzewcze 50-100W
 • Należy zapewnić minimalne odległości od przeszkód i innych obiektów zgodnie z wymaganiami producenta
 • Nie umieszczać żadnych zwierząt ani roślin w strumieniu wylotowego powietrza.
 • Wybrać miejsce, gdzie zimne/ciepłe powietrze i hałas z urządzenia nie będą przeszkadzały sąsiadom
 • Aby unikać nadmiernego hałasu lub szumu urządzenie powinno być instalowane równolegle do budynku. Nie instalować skośnie oraz w wewnętrznych narożnikach
 • Dopuszczalne jest zamocowanie pompy ciepła na wieszaku ściennym, na balkonach oraz na dachach budynków i garaży – należy wówczas wziąć po uwagę i przeanalizować ograniczenia w dostępie w celach konserwacji i serwisowych.
Instalacja Nectar 03 9 kW

Czy pompa ciepła mocno hałasuje ?

Hałas pompy ciepła

Aktualne przepisy zawarte są w Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W terenie z zabudową jednorodzinną należy zapewnić aby na granicy działek z zabudową mieszkaniową nie były przekraczane następujące poziomy hałasu 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej.

Wraz z odległością od źródła hałasu następuje redukcja jego poziomu. Zazwyczaj powietrzna pompa ciepła przy rozwijanej pełnej mocy spełnia wymagania w dzień w odległości 3 m i w nocy przy odległości 4 m..

Instalacja hydrauliczna dla pompy ciepła

Wykonanie instalacji hydraulicznej

Do poprawnej pracy pompy ciepła konieczne jest staranne zaprojektowanie i wykonanie instalacji hydraulicznej wg następujących wskazówek:

 • Zainstalować zawór odpowietrzający w najwyższym punkcie każdego obiegu wody, zalecane jest umieszczenie za przyłączem zasilania pompy ciepła – separatora powietrza
 • Przed przyłączem powrotu pompy ciepła zainstalować filtr skośny lub inny zalecany do usuwania osadów i zanieczyszczeń.
 • Minimalną objętość wody w układzie oblicza się z zależności 10 litrów * kW mocy grzewczej pompy ciepła. W przypadku mniejszej pojemności układu należy zainstalować dodatkowy zasobnik (zbiornik buforowy)
 • Koniecznie stosować się do zaleceń w zakresie minimalnych przekrojów rur i złączek. Najczęściej wymagane jest 25 mm
 • Na części zewnętrznej przyłącza wykonać izolację cieplną. Izolacja musi być również paroszczelna w przypadku uruchamiania funkcji chłodzenia
 • Naczynie wzbiorcze powinno być dobrane zgodnie z normą EN 12828, tak aby przejmowało przyrost objętości wody w instalacji c.o. wraz z minimalnym zapasem objętości
 • Zgodnie z normą EN 12828 należy zastosować zawór bezpieczeństwa, nie wolno blokować wylotu z zaworu bezpieczeństwa
 • Do napełniania oraz odpowietrzania instalacji c.o. należy zaprojektować i zamontować zespół zaworów napełniających
 • Pompa ciepła w trybie grzania c.w.u. powinna współpracować ze zbiornikiem wyposażonym w wężownicę o odpowiednio dużej powierzchni lub wymiennikiem płytowym dobranym pod parametry pracy pompy ciepła. Powierzchnia wężownicy powinna być równa lub większa o wartość mocy pompy ciepła pomnożonej przez 0.25 w m2
 • Instalacja musi być napełniona wodą kotłową lub płynem niezamarzającym wolnych od osadów i bez własności wytrącania kamienia kotłowego
 • Pompa ciepła zapobiega zamarzaniu wody w obiegu jednakże konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia. Ryzyko zamarznięcia wody w obiegu występuje przy dłuższych włączeniach zasilania elektrycznego

Ważne: Przed podłączeniem pompy ciepła instalacja musi zostać przepłukana w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, osadów oraz resztek materiałów uszczelniających. Zanieczyszczenie skraplacza pompy ciepła może doprowadzić do obniżenia mocy pompy ciepła, zwiększenia zużycia energii elektrycznej oraz awarii.

Instalacja hydrauliczna pompy ciepła

Podłączenie elektryczne pompy ciepła

Szczególną uwagę należy poświęcić instalacji elektrycznej. W miarę możliwości wykonać oddzielną skrzynkę rozdzielczą zawierającą: rozłącznik główny, licznik energii elektrycznej, zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i przeciwporażeniowe.

 Zadbać o odpowiednie przekroje przewodów elektrycznych, w szczególności gdy występują grzałki elektryczne.

Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie uziemienia urządzenia oraz zlecenie pomiarów skuteczności izolacji elektrycznej i zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

pierwsze uruchomienie pompy ciepła

Uruchomienie pompy ciepła

Przekazanie pompy ciepła do użytkowania to tzw uruchomienie. Wykonuje jest autoryzowany przedstawiciel producenta lub importera. Uruchomienie zazwyczaj składa się z następujących czynności:

 • Kontrola zgodności montażu mechanicznego, hydraulicznego i elektrycznego z wymaganiami producenta
 • Kontrola szczelności, sprawdzenie ciśnień
 • Kontrola twardości wody kotłowej lub stężenia płynu niezamarzającego
 • Próbne uruchomienie i sprawdzenie parametrów instalacji hydraulicznej i elektrycznej
 • Kontrola parametrów układu chłodniczego, w tym ciśnień, temperatur, przegrania
 • Sprawdzenie efektywności pracy (COP) oraz wydajności grzewczej pompy ciepła przez podgrzanie wody w zbiorniku
 • Szkolenie użytkownika

Gdy urządzenie będzie działać poprawnie przez 10 minut bez żadnych problemów, wtedy uznaje się, że uruchomienie zostało zakończone.

Montaż pompy ciepła w nowych domach

INSTALACJA POMP CIEPŁA W NOWYCH BUDYNKACH

Nowe budynki są zazwyczaj dostosowane do urządzeń niskotemperaturowych przez zastosowanie płaszczyznowych instalacji grzewczych typu ogrzewanie podłogowe, maty kapilarne a także klimakonwektorów. Dzięki niskim temperaturom zasilania instalacji CO rzędu 35oC uzyskujemy bardzo wysokie sprawności COP i niskie koszty eksploatacji.

Problem łazienkowych grzejników drabinkowych rozwiązujemy stosując grzałki elektryczne. Naturalne jest stosowanie funkcji chłodzenia w okresach letnich. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego najczęściej mogą zostać wprost podłączone do wejścia i wyjścia inwerterowej pompy ciepła przez co koszt wykonania kotłowni zostaje bardzo zredukowany.

MODERNIZACJA INSTALAcji GRZEWCZEJ z wykorzystaniem pompy ciepła

Montaż pompy ciepła w starszym budownictwie

Pompę ciepła można zastosować do prawie każdej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe.

Dopasowanie obiegów uzyskuje się przez podłączane za pośrednictwem bufora równoległego, który pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego i zarazem zbiornika powiększającego zład wody. Instalacje grzewcze wymagają zawsze intensywnego płukania i napełnienia wodą uzdatnioną. >

Przykładowe realizacje - instalacja pomp ciepła - Hartmann Bydgoszcz